นมัสการ อาทิตย์ที่ 6 Jan 2018

– พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)
– มีพลังในนามของพระเยซู (There is power in the name of Jesus)
– เราถูกเลือกสรร (We’ve been chosen)
– เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ (For the Christ redeems me from my sins)
– พระเยซูพระผู้ช่วย (Shout to the Lord)

Leave a Replay